Hermed referat af Generalforsamling 2018

Referat for WIZO Danmarks GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 12. APRIL 2018.

Aktivitetsliste for WIZO Danmark 2018: Tryk her.

1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
Efter at have budt velkommen til de fremmødte oplæste Dorrit Raiter navnene på de i det
forløbne år afdøde medlemmer, og der afholdtes et minuts stilhed for at ære disse afdøde
medlemmer.

2. VALG AF DIRIGENT
På bestyrelsens vegne foreslog Dorrit Raiter Katrine Abrahamovitz som dirigent.
Katrine godkendtes af generalforsamlingen, og hun modtog valget med tak.
Katrine gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til Dorrit.

3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter.
Dorrit indleder med overordnede bemærkninger for WIZO Danmark i 2017/2018.
Det har været en stor glæde at kunne sende et større beløb til projekter i Israel udover den
årlige kvote på 100.000 US$, som vi har forpligtiget os til at betale. Lone Nachmann kommer
nærmere ind på dette under dagsordens punkt 5.
Året har budt på forskellige arrangementer, hvoraf især ét udskiller sig fra de øvrige, dels
fordi det blev afholdt for første gang i Danmark, dels fordi det krævede mange ressourcer i
såvel planlægning som afvikling og afrapportering. Jeg hentyder til maleriudstillingen i
august 2017 på Københavns Rådhus: ”Kunst for fred og sameksistens”. Udstillingen er
omtalt dels i Jødisk Orientering og i WIZO DK’s Nyhedsbrev.
Derudover deltog vi i den årlige Jom Haazmaut fejring med øvrige jødiske og Israel-venlige
foreninger under ledelse af DZF, ligesom vi i samarbejde med KHD, og Selskabet for Dansk
Jødisk Historie deltog i den årlige jødiske kulturfestival med et velbesøgt foredrag af
journalisten Allan Sørensen. Vi havde en bod med salg af jødiske varer, herunder varer fra
Israel på festivalens største dag. Øvrige arrangementer, som WIZO Walk, den årlige basar og
bridgeturnering vil blive omtalt senere. Endelig stod WIZO gruppen Lechaim for et skønt
arrangement på Kokkedal Slot. Hertil kommer, at vi i den forgangne sæson har været
medarrangør på de fleste af Selskabet for Dansk Jødisk Historie’ s arrangementer, ligesom vi
har deltaget i årsmøder og andre møder i foreningerne: DZF, Radio Shalom, Unicef,
Kvinderådet, ECWF (European Council of WIZO Federations) og MOR (Meeting Of
Representatives) samt Mini MOR i World WIZO.
På de indre linjer har vi fortsat arbejdet med at få udviklet hjemmesiden, blevet mere aktive
på Facebook, ligesom vi er gået i gang med at inkludere den nye lov om
persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj i år i den daglige administration.
Herudover har bestyrelsen siden sidste års generalforsamling afholdt 13 bestyrelsesmøder.
Årets øvrige aktiviteter og arrangementer
Der er fremlagt en liste med en kort beskrivelse af aktiviteter gennem året, som bl.a.
dækker over deltagelse i Jom Haatzmaut fest, Jødisk Kulturfestival, WIZO Walk,
bridgeturnering, foredragsaftener, møder i foreninger som WIZO er medlem af såvel
nationale som internationale, gennemførte kampagner samt opstart af hjemmeside og
Facebook.
”Kunst for fred og sameksistens”
Udstillingen bestod af malerier af fredssymbolet oliventræer, og var udført af israelske
kvinder fra Afula og de omkringliggende landsbyer, der kalder deres maleprojekt for ”Olive
Tree and their Women”. Den har været vist forskellige steder i Europa over de seneste 2-3
år, og det blev muligt at få den her til København, da et fond efter ansøgning støttede
projektet økonomisk med et beløb, der var stort nok til bl.a. at få malerierne til Danmark fra
Østrig og retur. Københavns Rådhus lagde gratis lokaler til og sørgede endvidere for
åbningsreceptionen. Derfor kunne WIZO Danmark afholde udstillingen uden selv at skulle
betale for omkostningerne hertil. Planlægningen blev fortrinsvist foretaget af WIZO
kontorets sekretær, Anne-Marie Katznelson, og bestyrelsen med mig selv (Dorrit Raiter)
som primus motor. Til afviklingen stillede flere WIZO medlemmer og –venner sig til
rådighed. Bl.a. fik vi god rådgivning af Marianne Nagler til, hvordan ophængningen af
billederne skulle ske for at tage sig bedst ud. Det må være lykkedes, idet den europæiske
koordinator, det franske WIZO medlem, Manuèle Amar, erklærede, at det er den pæneste
udstilling af malerierne, hun endnu havde set. Øvrige hjælpere optrådte som guider og
vagter i åbningstiden over de fem dage, den varede. Formålet med udstillingen var at vise
omverdenen, at man i Israel på græsrodsniveau aktivt gør noget for at skabe fred og
sameksistens imellem de forskellige befolkningsgrupper. Jeg tillader mig at sige, at den blev
en stor succes, idet rigtigt mange mennesker kom og så den. Bl.a. kom flere skoleklasser,
der dels så udstillingen, dels selv tegnede deres egne udgaver af oliventræer med tanke for
fred og sameksistens på tværs af religiøse forskelligheder. Stor tak til alle, der ydede en
indsats for at få gennemført dette arrangement, som har været med til at vise et andet
billede af israelerne end det, der oftest vises i medierne.
ECWF og World WIZO
Den årlige MOR konference afholdtes som vanligt i januar måned i Tel-Aviv. De senere års
trængte økonomi i World WIZO ser ud til at være under kontrol. Staten har endelig betalt
næsten hele det beløb, som den er forpligtet til if. en tidligere indgået aftale. En
forestående konflikt mellem World WIZO og dens 2.500 medarbejdere i Israel blev afværget
ved indgåelse af en lønaftale for de kommende to års lønudvikling samme dag, som det
årlige møde begyndte, nemlig den 14. januar i år. Arbejdsklimaet i World WIZOs
hovedkontor har ikke været det bedste igennem nogen tid, men under konferencen lovede
ledelsen at gøre noget aktivt for at bedre det efter pres fra de tilstedeværende WIZO
afdelingers repræsentanter.
Samarbejdet mellem de europæiske WIZO organisationer er så godt, at vi ved tæt
samarbejde kan inspirere vore repræsentanter i EU’s to NGO-forsamlinger til hhv. COE
(Council of Europe) og EWL (European Womens Lobby) til at reagere med et jødisk aspekt
på diverse emner for behandling i de to organisationer. Fx er der lige p.t. fokus på forslag
om at forbyde omskæring, hvorfor vi sparer med ECWF-repræsentanten, Manuèle Amar fra
WIZO Frankrig, om at oplyse COE’s medlemmer om konsekvenserne af at tiltræde et sådant
forslag. Herudover mødes vi en gang om året hen over en weekend i et af de europæiske
lande. I maj 2017 deltog Monica Salimanov og jeg selv, Dorrit Raiter, i mødet, der foregik i
Milano, Italien. Der var temaet ”Kvinders rettigheder og multikulturalisme”. Herudover fik vi
en guidet tur rundt i Milano, ligesom vi havde tid til at hygge os sammen. Endelig deltog vi i
WIZO Italiens 90 års jubilæumsfest. I år afholdes det årlige møde her i København i juni
måned med den overordnede titel ”At vælge og fravælge et jødisk liv”. Arrangementet vil
blive omtalt i det kommende nyhedsbrev. Herudover har vi via ECWF en europæisk
repræsentant i FN’s NGO møder i Wien, Geneve og New York.
”Lotus” i Karmiel
Efter MOR i januar i år besøgte jeg vuggestuen ”Lotus” sammen med Pearl Altermann, der
bor i Israel. Institutionen har ca. 80 børn i alderen 6 måneder til 3 år fordelt på 3 stuer. 10%
af børnene er henvist af de sociale myndigheder. Der er 19 ansatte på institutionen.
Lederen, Michaela Dana, sørger for, at institutionen ledes på en så god måde, at der er en
meget lille personaleudskiftning, og børnene ser ud til at trives, hvilket tilbagemeldinger fra
forældrene også tyder på. Et nyt rum blev indviet, da vi var der. Rummet er indrettet til
brug for terapeutisk behandling af børn med specielle behov og deres forældre. Der er
tilknyttet en terapeut, der skal komme en gang om måneden eller tiere, hvis der er behov
for det. Herudover vil der en gang om ugen komme en specielt uddannet person, der
sammen med personalet vil spotte de børn, der vil have godt af at blive behandlet af
terapeuten. Dette projekt vil løbe over 5 år og er finansieret af WIZO Danmark. Under
besøget kom det frem, at det er et stort ønske at få lagt nyt gulv i babyernes stue. Stuen og
det tilhørende badeværelse er blevet renoveret i Pesach-ugen, og takket være en stor
donation af en af WIZO Danmarks medlemmer, er det nye gulv blevet lagt samtidigt. Stor
tak!
Planer for det kommende år
Udover at gennemføre det årlige ECWF-møde i København i juni måned, deltager vi også på
den årlige jødiske kulturfestival med et foredrag af journalisten Steffen Jensen i samarbejde
med KHD, Selskabet for Dansk Jødisk Historie og KKL. I august forventer vi at afvikle endnu
en WIZO Walk, og vi planlægger at arrangere et foredrag af Anita Furu om hendes jødiske
farmor sammen med CC i løbet af efteråret. Årets basar vil finde sted på den nye
Carolineskole søndag den 18. november, og i foråret 2019 forventer vi at afvikle endnu en
bridgeturnering. Lechaim gruppen har stillet os i udsigt, at den formentlig den 21. oktober
vil afholde endnu et arrangement Herudover vil vi især koncentrere os om udviklingen af
hjemmesiden, gøre vores udsalg af jødiske og israelske varer tilgængelig på en webshop,
ligesom vi skal have implementeret den nye persondataforordning i vores administration.
Personligt takker jeg bestyrelsens øvrige medlemmer for et godt samarbejde gennem året.
Tak til vores sekretær, Anne-Marie Katznelson, for det gode samarbejde især jeg og resten
af bestyrelsen har med dig.
Tak til basarkomiteen med Lillian og Bent Bodnia i spidsen og alle hjælpere, der også i 2017
fik afviklet en succesfuld basar.
Tak til Jeanette Reilund for din indsats – sammen med Arne – og Karen Henriksen for
afviklingen af WIZO Walk’en og til Bent Blüdnikow for bidrag med historisk viden om
Dyrehaven samt til KKL for sponsorering af drikkevand til turen.
Tak til Ruth Belchuke for din indsats for gennemførelse af endnu en bridgeturnering og til
hjælperne under afviklingen af den. Og tak til Ivan Nadelmann for at lægge hus til
arrangementet samt donation af mad og gevinster.
Tak til Lechaim gruppen for gennemførelsen af det allerede omtalte succesfulde
arrangement.
Tak til alle, der har doneret ekstra beløb til WIZO’s projekter.
Tak til alle medlemmer, der aktivt har ydet et stykke arbejde i forbindelse med afvikling af
arrangementer, eller som på anden måde har ydet deres bidrag.

4. BERETNING FRA
a) Basarkomitéen v/Lillian Bodnia
Basar 2017 var endnu et farvel til den gamle Caroline skole. Trods mindre indtjening end i
2016, var der mange glade gæster og god underholdning, som fik det til at summe af liv og
god stemning over det hele. I basarkomiteen er der blevet talt om at sætte priserne op på
varerne specielt i Kødrestauranten og Kagecafeen, så de passer bedre til de rigeligt store
portioner.
Planlægningen af basar 2018, som foregår søndag den 18. november, er gået i gang. Den er
blevet indledt med et besøg og en rundvisning på den nye Caroline skole, hvor de lokaler
som er anvist til afholdelse af basaren, blev forevist basarkomiteen og bestyrelsen. Heldigvis
er det sådan indrettet at alt kommer til at foregå i en enkelt bygning med flere lokaler og
kun en indgang. Der er gode køkken-, toilet- og garderobeforhold, men det vil dog kræve en
ny logistik planlægning af Bent, Arne og Michael, da alle lokaler ser ud og er fordelt
anderledes på den nye skole.
Igen i år vil der komme en del kasser fra Tiger, hvilket kan give problemer i forhold til den
plads, der kræves til udpakningen. På den nye skole er der hverken plads til at opbevare
eller at pakke ud. Lillian og Bent opfordrer alle til at lede efter plads til udpakning.

b) Kvinderådet v/Magda Goldschmidt
Magda giver udtryk for at være meget chokeret og berørt af, at unge kvinder ikke vil være
medlem af WIZO. Hun mener endvidere, at det er tid for næste generation at overtage
arbejdet, da mange, deriblandt hende selv, er blevet for gamle til at fortsætte det gode
arbejde. Således forholder det sig med det at være repræsentant i Kvinderådet. Magda
magter ikke længere at være så aktiv som tidligere, men hun deltager stadig i en del af
Kvinderådets arrangementer. I øjeblikket er fokus rettet mod overgreb på og chikane af
kvinder på arbejdspladsen, hvilket både Nytårskuren den 1.februar 2018, samt den
kommende 3 dages festival ”Talk Town” i København bærer præg af. Sluttelig opfordrer
Magda WIZO medlemmer til at være aktive repræsentanter i Kvinderådet.

c) WIZO Walk v/ Jeanette Reilund.
Årets WIZO-Walk fandt sted søndag 27. august i Dyrehaven.
28 friske tur entusiaster mødtes ved Klampenborg kl. 10, hvor alle fik en flaske vand med til
turen. Vandet var doneret af KKL, som igen i år havde fået fremstillet egne etiketter til
flaskerne med påskriften: “Det er klart at KKL giver vand til WIZO”.
Bent Blüdnikow var guide på turen og holdt et rigtigt godt lille foredrag om Bakken og
Dyrehaven med vægt på den jødiske indflydelse på og betydning for stedet i “gamle dage”.
Han henviste til en fin lille bog af Erik Henriques Bing.
Vi hørte om Kirsten Piils kilde og betydningen af rent kildevand i en tid, hvor København var
plaget af pest og dårlige hygiejniske forhold, om musikeren Elias Levin – ”jøden under træet”,
som sad og spillede violin nærmest gennem et helt liv, fra han var ung til han blev meget
gammel, og om hans kone, “Dronning Esther”, som var den første bakkesangerinde.
Derefter begav vi os ud på gåturen, med første stop ved Kirsten Piils Kilde. Derfra fortsatte vi
ad Ulvedalene op mod Eremitageslottet. Der holdt vi en god pause og nød udsigten med et
æble eller en pære.
Herefter gik turen tilbage.
Vel fremme ved den røde port ved Klampenborg, tjekkede vi, hvor mange kilometer vi havde
gået. Vi, som havde planlagt turen – Dorrit, Karen H, Jeanette og Arne- havde tidligere målt
os frem til ca. 7 km, og da havde vi endda gået længere. Nu viste andre kilometertællere 8 og
10 km!
Resultat: Vi ved ikke præcist, hvor langt vi gik, men uanset dette var det en rigtig god tur!
Vi var uventet heldige med vejret. DMI havde varslet regn i området fra kl. 12.00. Det blev
der nu ikke noget af. Solen skinnede på hele turen, temperaturen var behagelig, og der var
så godt som ingen vind.
Dyrehaven var smuk som altid. Denne gang så vi ikke ret mange dyr, kun en flok på afstand,
men der er alligevel altid meget at se, når man er ude i naturen.
Dertil er der jo det gode ved WIZO–Walk, at vi, foruden en god søndagstur med frisk luft og
motion, får kulturelt “input” og anledning til at gå og snakke med folk, som vi ikke kender ret
godt i forvejen. Der er så mange søde og interessante mennesker – og det er nemt at snakke
sammen på tværs af alder og omgangskredse, når man er ude at gå.

d) Lechaim gruppen v/Karen Henriksen
Søndag den 4. februar 2018 afholdt gruppen arrangementet ”Afternoon Tea” på Kokkedal
Slot. Det var et flot arrangement med de fineste kager fra det franske køkken, og vi nød
vores veloplagte foredragsholder journalist og historiker Bent Bludnikow. Bent fortalte om
den danske presses syn på Israel, som er fyldt med negativitet, og senest med karikaturtegningen
i Politiken, er holdningen til jøder fortsat præget af antisemitisme. Han
understregede, hvor vigtig pressens rolle er for samfundsdebatten, ikke mindst ansvaret for
at formidle alle detaljer, så oplysning ikke bliver til propaganda.
Bent Bludnikows store indsigt i samtid og med sin baggrund som historiker kunne dog
betrygge de fremmødte i, at det generelt er og bliver bedre i Danmark end mange andre
steder i Europa.
Det var især ældre gæster, som var mødt frem til dette arrangement. Lechaim vil fremover
gerne prøve at appellere til yngre gæster, som vil støtte WIZO ved blandt andet at møde op
til Lechaims arrangementer.
Næste arrangement med WIZOgruppen Lechaim er torsdag den 25. oktober 2018 med
Flemming Møldrup fra ”Kender du typen?” Han vil vise os hvem vi er, ud fra de ting vi
omgiver os med. Mere info følger.

e) Jødisk kunstkreds v/ Marianne Nagler
Da Marianne ikke selv kunne være til stede på generalforsamlingen, berettede Dorrit Raiter
på hendes vegne.
Marianne har afholdt Jødisk Kunstkreds i 14 år. Kunstkredsen består af en gruppe
mennesker, som sammen besøger kunstudstillinger i Storkøbenhavn. Ved hver
kunstudstilling beretter Marianne lidt om kunstneren og hans/hendes virke. For nogle år
siden besluttede Marianne, at hver deltager skal betale 25 kr., der går til WIZOs arbejde,
hver gang de er med på en udstilling ud fra devisen om, at Jødisk Kunstkreds skal både gavne
og fornøje.
I det forløbne år, har Kunstkredsen besøgt en enkelt udstilling på Nivågård med Emanuel
Ibsen.
Marianne har planer om at Kunstkredsen til sommer skal besøge Louisiana til en udstilling
med Gabrielle Münter og senere på året planlægges en tur til Arken til en omfattende
særudstilling med Van Gogh. Derudover er Marianne opmærksom på, om andre interessante
udstillinger dukker op.

f) Læsekredsen v/ Merete Lexner
Merete oplyste, at hun ikke længere kan være ansvarlig for arrangementer i Læsekredsen.
Dels er hun blevet ældre, og dels vil hun gerne kunne disponere over egen tid til familien.
Merete vil gerne deltage, men ikke længere være hovedansvarlig i nye planer for
arrangementer i Læsekredsen. Hun vil også rigtig gerne lægge hus til arrangementer, såfremt
det passer ind i hendes øvrige planer.

g) Bridgeklubben v/Ruth Belchuke
Ruth fortalte at 8 kvinder, nu igennem 20 år, mødes 1 gang om måneden for at spille bridge
og hygge sig sammen. Hver deltager betaler 100 kr. pr. gang, som overføres ubeskåret til
WIZO.
En gang om året arrangerer Ruth Belchuke og Kaja Sårde en stor bridgeturnering. Den er i de
sidste 12 år foregået hos Ivan Nadelmann i hans smukke bolig i Charlottenlund og har de
sidste år tiltrukket omkring 90 bridgespillere. Spillerne får serveret en stor og fin frokost
samt eftermiddagskaffe/the og lagkage. Under turneringen kan deltagerne købe lodder til et
lotteri, som i mange år, har været varetaget rigtig flot af Mara Igelski. I år måtte Mara, så
melde fra på grund af sygdom. I stedet trådte Veronica Bermann ind og overtog salget,
hvilket gik rigtig fint.
Ruth og Kaja har igennem de mange år fået samlet en kreds af sponsorer til arrangementet
og til gevinster. Ivan Nadelmann har udover at lægge hus til også med stor generøsitet
doneret mad og gevinster til bridgeturneringen. Turneringen har de sidste år givet et
overskud på ca. 32.000 kr., som er gået ubeskåret til WIZO.
Ruth og Kaja har planer for fremtiden, og håber at kunne fortsætte arrangementet nogle år
endnu.

5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
v/ kasserer Lone Nachmann
Tilskuddet fra Tips- og Lotto har i 2017 været 23.00 kr. mindre end forrige år.
WIZO Danmark har opfyldt kvoten i 2017 på USD 100.000 med 900.000 kr.
Overskuddet fra den årlige basar har været lidt mindre end sidste år. Vi takker alle, som har
været med til at bidrage til det flotte resultat.
WIZO Danmark har et underskud på DKK 746.414 efter ydelse af formålsbidrag.
WIZO Danmark har i august 2017 haft Olive Tree udstilling på Københavns Rådhus. Dette
arrangement har kunnet gennemføres uden udgifter for WIZO, idet man fik en donation fra
Simcha fonden. Tak til fondsbestyrelsen for dennes tilskud.
Som nævnt tidligere år er det nødvendigt at øge aktiviteterne væsentligt, såfremt
foreningen alene skal ”leve af” indsamlede beløb.
WIZO er givere af gaver og donationer dybt taknemmelige for deres bidrag, uden hvilke det
ikke er muligt at opfylde vore forpligtelser.
WIZO Danmarks kvote for året 2018 er fastsat til USD 100.000.
Vi håber at medlemmerne fortsat vil gøre en indsats for vor fælles sag.

6. KONTINGENT
Dorrit foreslog, at kontingentsatserne bevares som hidtil på hhv. 250 kr. og 150 kr.
Dette blev vedtaget.

7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og der var ingen forslag fra bestyrelsen.

8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Karen Melchior, Karen Henriksen og Monica
Salimanov. Alle tre var villige til genopstilling, og alle tre blev valgt ind i bestyrelsen.
VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Ingen af WIZO Danmarks medlemmer, havde meldt sig til opstilling som suppleanter, så
bestyrelsen arbejder fortsat uden suppleanter.

9. VALG AF REVISOR
Lone Nachmann opfordrede på bestyrelsens vegne til at vi fortsætter samarbejdet med Ole
Poulsen.
Det blev vedtaget at fortsætte med Ole Poulsen som revisor.

10. EVENTUELT
Lone Nachmann beskriver atter problemet omkring det faldende medlemstal, og opfordrer
til, at alle – medlemmer såvel som bestyrelse – arbejder ihærdigt på at tiltrække flere
medlemmer til WIZO Danmark.
Derefter afsluttede dirigent Katrine Abrahamowitz generalforsamlingen og takker for god ro
og orden kl. 21.30