Referat for WIZO Danmark

GENERALFORSAMLING, 

TIRSDAG DEN 26. APRIL 2022, KL. 19.00.

I DET JØDISKE HUS 

 

Før generalforsamlingen:

Ambassadørfruen, Tamar Akov, der har specialiseret sig i bæredygtige design-udfordringer, holdt et spændende og tankevækkende oplæg om de helbredsmæssige, sociale, økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle aspekter ved sanitære forhold med særligt henblik på Indien, hvor hun har boet.  

Generalforsamlingen:

 

 1.   FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN

Dorrit Raiter bød velkommen til generalforsamlingen for WIZO Danmark 2022 og afsluttede med at læse dødelisten op for forsamlingen, hvorefter man holdt et minuts stilhed til ære for de døde. 

 1. VALG AF DIRIGENT

        Dorrit Raiter foreslog Leslie Rabuchin som dirigent. Leslie blev valgt og takkede for hvervet og konstaterede, at GF-indkaldelsen er blevet sendt ud til medlemmerne rettidigt med korrekt dagsorden bortset fra, at punktet ”Eventuelt” manglede, hvilket dirigenten med generalforsamlingens tilslutning fandt uvæsentligt. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen derfor var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav derefter ordet til formand Dorrit Raiter.

 1.     BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED V/DORRIT RAITER

Dorrit indledte med overordnede bemærkninger om WIZO Danmark 2021/2022, hvor hun især glædede sig over, at vi i modsætning til sidste år, denne gang mødes fysisk og kan afholde fysiske arrangementer igen, der gør WIZO Danmark i stand til at støtte mindrebemidlede i Israel og forskellige grupper i Det Jødiske Samfund i Danmark. 

Dorrit berettede herefter om WIZO i Israel, hvor nogle institutioner har været helt lukkede under corona og andre har været sporadisk åbne. Det har været nødvendigt at åbne endnu et hjem for voldsramte kvinder, da nedlukningen har holdt flere kvinder og børn hjemme i voldelige relationer. WIZO Danmarks egen vuggestue i Karmiel, har i flere perioder været lukket. For at finansiere den ekstraordinære situation corona har afstedkommet, har der været iværksat flere indsamlingskampagner. 

Dorrit har som formand for WIZO Danmark deltaget i en række arrangementer såsom ZOOM møder arrangeret af hhv. World WIZO og de europæiske WIZO-foreninger (ECWF) for at være med til at iværksætte forskellige indsamlinger, som blev kaldt: ”Israel under Attack”, ”Open House”, ”Chanukah” og ”Pesach Baskets/Ukanian Children Fund”. 

Ændringer på kontoret: Anne-Marie Katznelson, med hvem WIZO Danmark har haft et godt samarbejde med siden hendes ansættelse i 2016, valgte desværre at sige op i efteråret 2021. Vi har dog været så heldige at kunne ansætte Tine Bach som kommunikationskoordinator.

 Årets aktiviteter: Den 30. maj deltog WIZO Danmark på Jødisk kulturfestival sammen med Keren Hayesod Danmark med et arrangement, hvor direktør på Shaare Zedec Medical Center i Jerusalem, Ove Schwarz fortalte om Israels effektive COVID-19 vaccinationsprogram. Mødet foregik over ZOOM og blev vist på storskærm i salen i Det Jødiske Hus, hvor folk derfor også kunne deltage hjemmefra, hvilket 20 gjorde. I salen sad 25-30 personer med god afstand til hinanden. 

Den 23. juni 2021 holdt World WIZO Mini MOR (Meeting of Representative) på ZOOM, hvor organisationens årsregnskab blev gennemgået og godkendt. 

Den 22. august afholdt WIZO Danmark den årlige WIZO Walk. Jeanette Reilund fortæller:

De var 25 deltagere, der mødtes ved Naturcenter Amager, og delte sig i to grupper. Den ene gik 5,6 km med Dina Bergmann og den anden gik 8,5 km med Jeanette. Endnu engang oplevede de, hvordan man så tæt på byen pludselig kunne opleve et vidstrakt landskab og stor natur med forskellige vegetationer så tæt på byen. Alle kom i mål efter en dejlig tur, hvor man i samtale med dem man var i gruppe med, havde kunnet nyde naturen og opleve byen på en ny måde. De afsluttede dagen med en bid brød ved Naturcenter Amager i solskin. Det var 9. gang der var WIZO Walk, hvilket betyder, at vi har tiårs jubilæum ved dette års Walk i august. Alle var enige om, at det var en dejlig og vellykket dag. 

 Dorrit henledte opmærksomheden på WIZO-gruppen ’Babelstårnet’, der afholdt et 5-dages sommerarrangement på Bornholm, der er omtalt i nyhedsbrevet nr. 3. 2021. Babelstårnet vandrede på Bornholm godt vejledt af bornholmeren Inger Kramarz. Det kan være til inspiration for andre, at der sker noget positivt, når man er sammen – i WIZO-regi, påpegede Dorrit. 

 1. oktober afholdt vi et litteraturarrangement med CC, hvor Tine interviewede Jeanne Goldschmidt om romanen Faster Hildes Testamente. Det var en spændende aften, hvor Jeanne fortalte om processen med at skrive bogen og Tine og Jeanne, med udgangspunkt i bogens temaer, diskuterede familieforhold, antisemitisme og begrebet jødisk kunst. Arrangementet er omtalt i Nyhedsbrevet nr. 3, 2021. 

World WIZO’s direktør, Mira Mines, kom på en kort visit forbi København som turist. Dorrit mødtes med hende og tog hende rundt i byen og viste hende synagogen og Det Jødiske Hus, bl.a. tæppet på væggen i gangen som Leia Furmansky har broderet og billederne med oliventræer på vores kontor. Undervejs fik Dorrit mulighed for at fortælle hende om den danske menighed og WIZO Danmarks virke. 

Den 19. januar 2022 afholdtes World WIZO’s MOR (Meeting of Representative) som et ZOOM møde, hvor budgettet for 2022 blev vedtaget, ligesom man blev præsenteret for de enorme konsekvenser, corona har haft for hele ladet. 

Den 8. marts skulle der havde været et litteraturarrangement med psykolog og forfatter Mirjam Capelle, men det blev desværre aflyst pga. sygdom. Vi arbejder på at afholde et nyt arrangement med hende i september, hvis alt går vel.  

Dorrit gjorde opmærksom på, at vi også arbejder bag linjerne, bl.a. med vores hjemmeside, som Monica er tovholder på. Her kan man læse om nyheder, se nyhedsbreve og kontaktoplysninger på WIZO Danmark.

Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2021, flere af dem på ZOOM, men pga corona har vi ikke været aktive i Kvinderådet, Unicef m.m. siden seneste generalforsamling.

 

Planer for det kommende år:

 1. maj har Dorrit givet tilsagn om at WIZO Danmark deltager ved gennemførelsen af Jom Ha’atzmaut ved at hjælpe med grillen og spisesteder, herunder at tage imod betaling. Det foregår Kl. 14-17 på Carolineskolen.

På Jødisk Kulturfestival 2022 deltager vi torsdag den 9. juni sammen med KHD i et arrangement med Hanne Foighel, der fortæller om sin families historie med udgangspunkt i en bog, hun netop er ved at lægge sidste hånd på og som vil udkomme ved fejringen af 400-året for jøders tilstedeværelse i Danmark. 

Søndag den 12. juni vil Tine Bach interviewe Garbi Schmidt om bogen ’Den første ghetto’, og WIZO-boden var åben samme dag.

Endelig kunne Dorrit fortælle, at vi har fået et nyt medlem på blot 18 år, hvorfor vi håber, at vi kan hjælpe hende med at finde flere unge kvinder og få etableret en AVIV-gruppe. 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af: Dorrit Raiter (formand), Lone Nachmann (næstformand og kasserer), bestyrelsesmedlemmerne: Karen Melchior, Monica Salimanov, Karen Henriksen, Marina Sevel-Lilholt, Ora Oshri og suppleant Dina Kviat Bergmann.

Ved udgangen af 2021 havde vi 333 medlemmer og 105 faddere. 

Tak

Dorrit takkede på hele bestyrelsens vegne alle dem, der har doneret små som store beløb til vores indsamlinger, fødselsdagsfonden, som gaver og sponsorkort. Det har gjort os i stand til at sende penge til Israel og derved gøre en stor forskel for børn og unge der samt for grupper under Det Jødiske Samfund.  

Herefter takkede Dorrit personligt bestyrelsens øvrige medlemmer og Tine Bach for godt samarbejde. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 

 1. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE/ v. Lone Nachmann.

Dirigenten sikrede, at alle tilstedeværende havde et eksemplar af regnskabet eller mulighed for at kigge med i et.

Herefter tog Lone Nachmann ordet og førte generalforsamlingen igennem årsrapporten for året 2021 med nedslag, hvor der krævedes uddybning. Side 2: Kassererens årsberetning: 

WIZO Danmark har opfyldt kvoten for 2021 for USD 100.000 med DKK 750.000. Vi har kun afholdt to arrangementer pga corona-nedlukning.

2021 har været et atypisk år, idet WIZO Danmark har overført 8.000.000 af den store arv modtaget i 2020 til Israel øremærket til renovering af dormitory i Gan Vanof Youth Village, samt nye sportsfaciliter. Pengene står på WIZO Israels konto og er øremærket projektet. 

WIZO Danmarks kvote for 2022 er sat til USD 100.000. Det er derfor nødvendigt at øge aktiviteterne væsentligt, hvis vi, for at opfylde vores kvote, alene skal leve af indsamlede beløb. 

Resultatopgørelse for 2021: Der er ordinære indtægter for WIZO-aktiviteter (gaver, arv og indsamlinger) samt de finansielle poster er på 449.721 i 2022 mod 73.600 kr. i 2020. Det skyldes, at de 8.000.000 kr. WIZO Danmark modtog i gave, har givet omkring 400.000 i renter. Indtægter er således i alt for 2021 671.207 kr.

Note 5, 6 og 7: Udgifterne indeholder særudgifter (bidrag til andre organisationer i DK), personaleudgifter og administrationsudgifter beløber sig på i alt: 403.817.

Årets resultat er på 267.390 kr. 

Note 8: Overførsel til Israel er både ordinær kvote, og vores forpligtelse til Pardes Katz (et efterskoletilbud) med 200.000 kr. samt indsamlinger som Sifriyat Pijama (et godnat-læsningsprojekt i Lotus), Pesach-kurve, Gan Vanof og Open House. Nogle af pengene til disse projekter er taget fra vores legater. Alt i alt har vi i 2021 været i stand til at overføre 9.009.500 kr. og det kan vi være stolte af. 

Regnskabet stemmer.

Balancen:  

Aktiver: af aktier og obligationer har WIZO Danmark i alt en egenkapital per 31. december 2021 på 6.542.394 kr.  

På grund af krigen i Ukraine har vi dog mistet omkring 400.000 kr. i kurstab, men vi satser på, at kurserne igen vender. 

        WIZO Danmark samler penge ind til Israel, (og har netop sendt 50.000 til Pesach-kurve og WIZO Ukranian Children Fund), men støtter også formål i Danmark. I 2021 har vi fx støttet Aktionsgruppen, DZF-demonstration, Kulturfestivalen, DJS-sommerlejr, SJUF, Seniorklubben, Café Lysglimt, Rudy Rochmann-arr. og Carolineskolen med et rejsetilskud. I alt er det blevet til 60.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt og man takkede Lone.

Regnskabet ligger fremme til gennemsyn på WIZO Danmarks kontor.

        

 1. KONTINGENT v/ Dorrit Raiter

   Årskontingentet blev foreslået uændret på 250 kr. for almindelige medlemmer og 150 kr. for studerende og pensionister. Forslaget blev vedtaget. 

       

 1.   FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER 

Bestyrelsen foreslår at faddere kan opnå medlemskab af WIZO Danmark. 

Dirigent Leslie Rabuchin indledte med nogle generelle overvejelser omkring forslaget. 

Den debat ville bestyrelsen gerne høre generalforsamlingens mening om, og hvis der er stemning, vil bestyrelsen gå videre med det og indkalde til to generalforsamlinger og inden da fremkomme med en formulering, der er i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Emnet blev vendt og flere fremkom med betænkeligheder som: Er mændene stemmeberettiget? Kan en mand blive formand, hvad siger de i WIZO-regi internationalt osv. Nogle mente, at man hellere skulle prøve at engagere unge kvinder og fastholde de medlemmer vi trods alt har på 333, selvom alle mente, at det var op ad bakke – ikke kun hos WIZO, men hos alle organisationer og foreninger, også hos DJS. Det skyldes i høj grad en anderledes måde at tænke på i dag end tidligere, fordi de unge ikke er interesserede i forpligtende fællesskaber i foreninger, på samme måde som de ældre generationer og ser ingen idé i at være medlem steder, hvor der i forvejen er fri adgang. 

Men ønsker vi, at faddere skal opnå medlemskab, kræver det et meget grundigt stykke juridisk arbejde som skal vedtages med 2/3 flertal på to generalforsamlinger. 

Den foreløbige konklusion på spørgsmålet var, at det bliver vanskeligt at ændre medlemskriterierne og at man vil tænke over det en ekstra gang. 

Generalforsamlingen besluttede, at dersom bestyrelsen ønsker at stille forslag om, at faddere kan opnå medlemskab af WIZO Danmark, så kan forslaget behandles på 2 generalforsamlinger, der afholdes i forlængelse af hinanden.

       

 1. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

På valg til bestyrelsen er: Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov og Ora Oshri. Alle på nær Karen Melchior var villige til at genopstille.

 

Jaffa Krasnik opstiller til bestyrelsen. Jaffa har tidligere været i bestyrelsen. Jaffa blev valgt. 

 

Dorrit takkede Karen Melchior for sin store indsats gennem årene, selvom hun ikke var til stede, da hun er i Israel. Hendes primære områder var at kontakte grupperne og prøve at få dem til at arbejde med arrangementer, og at få engageret de unge. Karen har gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen i WIZO Danmark, og hele bestyrelsen takker for hendes indsats.

 Dorrit og resten af bestyrelsen ønskede herefter Jaffa Krasnik velkommen.

 

 1. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

Dina Bergmann er på valg og modtager ikke genvalg. Vi fortsætter uden suppleanter til bestyrelsen, da ingen stillede op.  

 

 1. VALG AF REVISOR
 2. a) Bestyrelsen foreslog at statsautoriseret revisor Ole Poulsen blev genvalgt, hvilket blev godkendt. 

 

 1. EVENTUELT

Dorrit takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen igennem aftenen og Leslie takkede for (næsten) god ro og orden. 

 

Vi afsluttede med at synge Hatikvah.