WIZO Danmarks GENERALFORSAMLING onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.00 i Det Jødiske Hus
REFERAT

Før generalforsamlingen blev der afholdt en afskedsreception for formand Dorrit Raiter og
næstformand og kasserer Lone Nachmann for deres tro tjeneste i WIZO Danmark gennem mange
år.
1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
Dorrit bød velkommen til generalforsamlingen for WIZO Danmark 2023 og fortsatte med at
læse navnene på afdøde medlemmer i det seneste år op for forsamlingen, hvorefter man
holdt et minuts stilhed til ære for de døde.
2. VALG AF DIRIGENT
Dorrit Raiter foreslog Leslie Rabuchin som dirigent. Leslie blev valgt og takkede for hvervet
og konstaterede, at GF-indkaldelsen var blevet sendt ud rettidigt med korrekt dagsorden til
medlemmerne. Tine Bach blev valgt som referent. Leslie konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav derefter ordet til
Dorrit Raiter.
3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/Dorrit Raiter
Dorrit Raiter indledte med nogle overordnede bemærkninger om WIZO Danmark
2022/2023, der handlede om, at vi nu igen kan mødes fysisk efter flere år med nedlukning
pga. corona-pandemien. Herefter berettede hun om årets aktiviteter, som der ikke har
været så mange af, men hun fremhævede WIZO Danmarks to arrangementer på den årlige
kulturfestival, hvor vi bidrog med et foredrag af Hanne Foighel om hendes families 400 års
jødiske historie og et interview med professor Garbi Schmidt om bogen ’Den første ghetto i
København.’ Begge arrangementer var en stor succes. Dorrit fortalte desuden om de
konferencer hun har deltaget i internationalt: Mini MOR, der blev afholdt på ZOOM, hvor
World WIZO´s årsregnskab blev godkendt. Dorrit deltog ligeledes sammen med to fra
bestyrelsen (Monica Salimanov og Jaffa Krasnik) i Europæisk Council of WIZO Federations
(ECWF) i Liege i Belgien 28.-30. oktober 2022. Temaet for årsmødet var ’Bridging the divide
and empowering women.’ I august deltog Dorrit i WZO’s jubilæumskonference i Basel for
125 året for zionismens start. I januar deltog Dorrit i MOR 2023, der blev afholdt i Tel Aviv,
hvor budgettet for 2023 blev præsenteret og vedtaget. Dorrit besøgte også ’vores’
vuggestue Lotus.

Planer for det kommende år: WIZO Danmark er med i fejringen af Jom Haatzmaut den 30.
april i Valbyhallen.
Bestyrelsen: Bestyrelsen består af Dorrit Raiter (formand), Lone Nachmann (næstformand
og kasserer), bestyrelsesmedlemmerne: Monica Salimanov, Karen Henriksen, Ora Oshri,
Marina Sevel-Lilholt og Jaffa Krasnik. Der er p.t. ingen suppleanter.
Status på WIZO Danmark: Ved udgangen af 2022 havde vi 333 medlemmer og 105
faddere.
Tak: Dorrit takkede alle vores donorer for store og små beløb og bestyrelsen og
kontormedarbejderen for et godt samarbejde og ønskede den nye bestyrelse held og lykke.
Formandens beretning lå til gennemsyn ved generalforsamlingen og kan rekvireres på
kontoret.
4. BERETNING FRA WIZO Walk v/Jeanette Reilund.
Jeanette berettede om årets WIZO Walk, der den 28. august 2022 gik til Bøllemosen i
Skodsborg. 15 friske mennesker havde tilmeldt sig, og det blev en smuk naturoplevelse
gennem skov og rundt om en sø med gode snakke og hyggeligt samvær. Turen blev
afsluttet på en café ved stationen.
5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSEV/Lone Nachmann.
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 – 31. januar 2022. Overordnet for perioden
har WIZO DK haft indtægter på 193.792 kr. Vores udgifter har i samme periode været på
352.120 kr. Vores årlige kvote til Israel er på 100.000 USD. Det forgange år har WIZO DK
valgt, at det er 800.000 kr. Sifriyat Pijama er blevet støttet med 16.500 kr. og Pardez Katz
med 200.000 kr. I alt har vi sendt lidt over en million kr. til Israel. Derudover har vi haft
særudgifter for 35.000 kr. Vores formue ved udgangen af 2022 er på 4.687. mill. kr. Det
reviderede årsregnskab for 2022 var fremlagt til gennemsyn på generalforsamlingen og kan
rekvireres på kontoret. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
6. KONTINGENT. Vi forslår at beholde kontingent på det beløb på hhv. 250 kr. og 150 kr.
7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER Ingen forslag
8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter, Lone Nachmann og Marina Sevel-Lilholt.
Dorrit Raiter og Lone Nachmann modtager ikke genvalg.
Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: Anne-Marie Katznelson og Anat Taboul
Henriksen. De blev begge valgt.

4. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Judith Andersen og Gitta Meyer stiller op som
suppleanter. Begge blev valgt.
5. VALG AF REVISOR. Bestyrelsen foreslog at statsautoriseret revisor Ole Poulsen, som blev
genvalgt

6. EVENTUELT. Vedr. Kvinderådet. Magda Goldschmidt tog problematikken op om, hvorvidt
WIZO DK fortsat skal være medlem. Karen Henriksen fortalte, at hun havde deltaget, og det
var givende. Dorrit udtrykte sig enig med Magda i, at det ville være optimalt for WIZO DK
som dansk jødisk kvindeforening at deltage aktivt i Kvinderådet, så jødiske synspunkter kan
bæres ind i Rådet. Det har dog ikke været muligt at spille denne aktive rolle i de seneste
par år, og den gamle bestyrelse har besluttet, at det er op til den nye bestyrelse at tage
stilling til om og i givet fald, hvordan foreningen skal være repræsenteret.
Marina fortalte om sine visioner for WIZO.
Dorrit takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen og Leslie takkede for god ro og
orden.
Vi sluttede af med at synge Hatikvah.