Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 for WIZO DANMARK.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019.

Kassererens årsberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 6. maj 2020

Læs årsrapporten for året 2019 her.